RHSS Stadgar

RHSS syfte och ändamål

RHSS är en allmän nyttig  ideell idrottsförening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet och segelsporten. RHSS skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap i en väl utvecklad social gemenskap.

RHSS har att tillvarata medlemmarnas intressen på bästa sätt samt att samordna verksamheten vid Åkroken och Råånocken.

§ 1 Hemort

Sällskapets hemort är Råå, där dess ordinarie sammanträden skall hållas.

§ 2 Medlemskap

Medlem inväljes av styrelsen efter skriftlig ansökan. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att sökande kommer att motarbeta föreningens syfte.

Medlem skall följa föreningens stadgar och de beslut som i vederbörlig ordning har fattats av sällskapet. Medlem har rätt att deltaga i möten och sammankomster som anordnas för medlemmar, och har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

Medlem äger icke rätt till del av sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet.

Hedersmedlem

Genom beslut vid ordinarie årsmöte kan till hedersmedlem kallas person, som genom arbete inom sällskapet eller på annat sätt i synnerlig mån främjat sällskapets syften.

Utträde

Medlem, som vill utträda ur sällskapet, skall anmäla detta skriftligen till styrelsen och är därefter skild från sällskapet.

Medlem som inte erlagt årsavgift före 1:e juni, anses ha begärt sitt utträde om icke särskilda skäl föreligger.

Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter, motarbetat sällskapets verksamhet eller syfte eller uppenbarligen skadat sällskapets intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, dock minst fjorton dagar. I beslutet om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar  från dagen för beslutet skriftligen meddelas. Beslut om uteslutning får överklagas enligt RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får sällskapet inte kräva den uteslutna medlemmen på föreskrivna avgifter.

§ 3 Organisationen

Sällskapets gemensamma angelägenheter skall handhavas av styrelsen, bestående av ordförande, vice ordförande , sekreterare, kassör, stugfogdarna samt ordförande i respektive sektion och max tre ytterligare styrelseledamöter.

Sällskapets verksamhet bedrives i olika sektioner som styrelsen finner nödvändigt för att utföra det arbete som årsmötet förelägger styrelsen. Det åligger styrelsen att:

 • tillse att för föreningens bindande regler iakttas
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel.
 • förbereda årsmötet, samt verkställa av årsmötet fattade beslut.

Sällskapet är anslutet till Riksidrottsförbundet och Svenska Seglarförbundet och skall verka i enlighet med deras stadgar.

Organisation

Styrelsen äger besluta att löpande ärenden av viss beskaffenhet må handläggas av styrelsen utsedda personer.

§ 4 Ekonomi och förvaltning

Medlemsavgifter

Sällskapets huvudsakliga intäkter utgörs av års och inträdesavgifter som fastställs vid årsmötet. Årsavgiften skall vara sällskapet tillhanda senast den 1 mars.

Övriga intäkter

Styrelsen skall verka för att sällskapet kommer i åtnjutande av de ekonomiska stöd och bidrag, som kan ställas till förfogande för sällskapets verksamhet.

Styrelsen skall tillse att aktiviteter som anordnas i sällskapets namn samt upplåtelse av sällskapets klubbhus eller andra lokaler lämnar skäligt överskott.

Förvaltning och räkenskapsår

Sällskapets ekonomi förvaltas av styrelsen, vars arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte påföljande år. Sällskapets räkenskapsår omfattar tiden fr o m den 1 oktober till den 30 september nästkommande år.

Sällskapets räkenskaper skall per 30 september varje år sammanställas i fullständigt bokslut, som jämte årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast den 31 oktober. Senast den 15 november skall revisorerna lämna skriftligt utlåtande, vari ansvarsfrihet till- eller avstyrkes.

Redovisningsansvar

Styrelsen skall fördela redovisningsansvar enligt definierade ansvarsområden.

Budget

Det åligger sällskapets kassör att tillsammans med redovisningsansvariga funktionärer upprätta budget för varje räkenskapsår. Budgeten skall omfatta samtliga redovisningsområden och vara så upprättad att jämförelser kontinuerligt kan ske mot sällskapets verkliga inkomst- och utgiftsredovisning.

Styrelsen skall fastställa och vid årsmötet förete budget för nästkommande räkenskapsår.

Attestordning

Verifikationer skall attesteras (godkännas genom namnpåskrift) av respektive redovisningsansvarig. Vid överskridande av budget eller då redovisningsansvarig själv berörs kräves därtill godkännande av sällskapets ordförande. Därutöver skall:

 • Person som är ansvarig för sällskapets likvida medel, attestera in- och utbetalningar.
 • Person som är ansvarig för bokföringen, attesterar bokföringsallegat.

Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper utses årligen på ordinarie årsmöte två revisorer jämte revisorssuppleant.

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 5 Val av styrelse och funktionärer

Ordförande, styrelseledamöter samt funktionärer i sällskapets gemensamma organ väljes på ordinarie årsmöte för en tid av två år. I tur avgående styrelseledamot/funktionär må omväljas. Avgår styrelseledamot/funktionär under mandattiden kan styrelsen utse annan medlem i sällskapet att intill nästa ordinarie möte handha den avgångne ledamoten/funktionärens uppgifter.

Valberedning

På ordinarie årsmöte utses en valberedning av maximum 5 ledamöter. Sammankallande ledamot, tillika ordförande, utses vid årsmöte. Valberedningen skall senast 1 vecka för utlyst årsmöte till styrelsens ordförande inlämna förslag till val av styrelseledamöter och funktionärer inom sällskapets gemensamma organ. Förslaget ska även anslås på respektive klubbhus anslagstavla.

§ 6 Styrelsesammanträden

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden och styrelsen sammanträder då ordföranden eller halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Ordinarie möten

Med sällskapets medlemmar skall årligen hållas:

 • dels årsmöte före den 15 december
 • dels vårmöte för den 1 maj

Redovisningshandlingar

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmar senast en vecka före årsmötet.

Kallelse till årsmöte

Kallelse till ordinarie och extra möte skall med dagordningen avsändas per e-post, alternativt vanlig post, till varje medlem under dennes i medlemsförteckningen angiven adress senast 12 dagar före respektive möte. Valberedningens förslag till ledamöter och funktionärer skall finnas anslaget i klubbhuset senast en vecka för mötet.

Rösträtt

Rösträtt tillkommer medlem som erlagt medlemsavgift och som uppnått 15 års ålder samt hedersmedlem. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

Beslut

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Beslut som fattas med acklamation eller avgöres genom röstning. Om någon så påfordrar skall röstningen vara sluten.

Beslut bekräftas med klubbslag.

Vid röstningen bestämmas utgången genom enkel majoritet, om ej annat stadgas.
Uppstår lika röstetal vid öppen röstning skall ordförande avgöra.
Uppstår lika röstetal vi sluten röstning skall lotten avgöra.

§ 8 Extra möte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte i följande fall:

 • Om revisorerna med angivande skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens rösträttsberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får de som krävt möte kalla till detta.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

Beträffande kallelse, rösträtt och beslut gäller vad som sägs i § 7.

§ 9 Dagordning vid årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

 1. Mötets öppnas
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare till mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll, samt rösträknade
 6. Föredragning av protokoll från föregående möte
 7. Föredragning av styrelsens årsberättelse med balans, samt vinst och förlusträkning
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande, styrelseledamöter och funktionärer
 11. Val av revisorer och suppleant
 12. Val av ledamöter i valberedningen
 13. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgifter
 14. Motion från medlem skall skriftligt vara styrelsen tillhanda före 15 oktober för att tas upp till beslut på årsmötet, och före den 15 mars för att beslutas på vårmötet. Fråga av större ekonomisk betydelse får inte avgöras om den ej finns upptagen på dagordningen för mötet.
 15. Övriga frågor

§ 10 Dagordning vid vårmöte

Vid ordinarie vårmöte skall förekomna följande ärenden:

 1. Frågor nämnda under § 9 punkterna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 och 15.
 2. Val av ledamöter/funktionärer för vilka vakans uppkommit
 3. Information om program för seglingssäsongen

§ 11 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar får ske endast å ordinarie möte genom beslut som bifalles av minst tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade medlemmar. Påkallad ändring skall framgå av kallelsen.

§ 12 Upplösning av sällskapet

Sällskapet får upplösas enbart genom beslut av två på varandra följande ordinarie möten enligt § 7. Beslut skall å varje möte bifallas av minst tre fjärdedelar av närvarande röstberättigade medlemmar.

Beslut om upplösning av sällskapets skall innehålla föreskrifter om användning av sällskapets tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av protokoll i ärendet, jämt förteckning över tillgångar och skulder samt utlåtande av sällskapets revisorer.

§ 13 Riksidrottsförbund och specialförbund

Sällskapet och dess medlemmar har i sin verksamhet att ta hänsyn till Riksidrottsförbundets och Svenska Seglarförbundets stadgar, föreskrifter och anvisningar.

Ordföranden är ansvarig för att dessa finns tillgängliga i sällskapets kansli.